Skip to main content
Ajankohtaista

Löytävän vanhustyön vaikuttavuus ja tuloksellisuus

By 17.3.2021March 24th, 2021No Comments

TURKU: Kumppanuuskyselyn tuloksia: Suurin osa ikääntyneistä asiakkaista hyötynyt Löytävästä työstä:

Fingerroosin säätiön Löytävä vanhustyö tekee tiivistä yhteistyötä muiden sosiaalialan järjestöjen, yritysten, yhteisöjen sekä Turun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Kysyimme viime joulukuussa heiltä kokemuksia Löytävästä vanhustyöstä.

Kyselyn mukaan lähes 90 % kumppaniemme meille ohjaamista asiakkaista on hyötynyt Löytävän työn toiminnasta paljon tai erittäin paljon. Ammattilaiset arvioivat, että reilusti yli puolella asiakkaista elämänhallinta on työmme myötä parantunut ja asiakkaat ovat uskaltautuneet vapaa-ajantoimintoihin.

Kiitosta saimme lisäksi yhteisistä asiakaskäynneistä ja verkostopalavereista, asiakkaiden yksinäisyyden vähenemisestä, nopeasta reagoinnista asiakkaiden tarpeisiin sekä matalan kynnyksen palvelusta.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille palautteesta ja kommenteista!

Lisätietoa kyselystä: Saija Rahunen p.044 975 1610 saija.rahunen@fingerroos.net

 

Löytävä vanhustyö on erittäin vaikuttavaa:

Fingerroosin säätiön Löytävä vanhustyö on matalan kynnyksen sosiaalipalvelua yli 60-vuotiaille turkulaisille. Toimintamme perustuu ihmisten aitoon kohtaamiseen sekä elämäntilanteen ymmärtämiseen. Jokaisen asiakkaamme elämäntilanne on yksilöllinen, joten autamme aina ihmisen omista tarpeista lähtien.

2000 kontaktia ja 1000 soittoa

Löytävässä vanhustyössä on takana kiireinen pandemiavuosi. Viime vuonna meillä oli noin 2000 asiakaskontaktia kotikäyntien, puheluiden ja muun yhteydenpidon muodossa. Alkuvuonna siirryimme etäyhteyksiin ja ulkotapaamisiin. Puhelinlinjat kävivät kuumina ja teimme vuodessa noin 1000 puhelua.

Tiivistimme yhteistyötä yli sektorirajojen muun muassa sosiaali- ja terveysalan viranomaisiin ja muihin järjestöihin ja yrityksiin. Teimme entistä enemmän verkosto- ja yhteisasiakaskäyntejä sekä toimimme etsivän työn asiantuntijoina ja konsultteina eri foorumeissa. Teemme läheistä yhteistyötä mm. Kelan kanssa.

Mieliala koheni isolla osalla asiakkaista

Viime vuosi oli vaikea ikääntyneille asiakkaillemme. Tästä huolimatta Löytävän vanhustyön myötä suurimman osan elämänlaatu koheni. Lähes 40 prosentilla asiakkaista mieliala parani, joka kolmas kiinnittyi muihin palveluihin, ja joka viides otti entistä enemmän vastuuta omasta elämästään. Myös usean asiakkaan omainen koki voimaantumista läheisen tilanteen paranemisen myötä.

 

VAKKA-SUOMI: Löytävän työn sidosryhmäkyselyn kooste 2020  

Kysely tehtiin web kyselynä joulukuussa 2020. Kysely lähettiin 38 henkilölle, joista 14 esihenkilö- ja 24 työntekijäasemassa olevaa. Kohderyhmä koostui Laitilan ja Uudenkaupungin kaupunkien, erikoissairaanhoidon Ukin yksikön, Laitilan ja Ukin seurakunnan, Laitilan Terveyskodin ja Ukin A-killan henkilöstöstä. Vastauksia saatiin yhdeltä esihenkilö asemassa työskentelevältä ja 9 työntekijältä. Kaikki vastaajat olivat julkisen sektorin edustajia. Vastauskattavuus oli 26,3 %.

Kyselyyn vastannut johtava viranhaltija koki tuntevansa Löytävän työn toiminnan hyvin ja hän ilmoitti, että heidän yksiköissään toimintaa on myös hyödynnetty arjessa. Hyödyntäminen on näkynyt siinä, että on välitetty tietoa Löytävästä työstä kohderyhmille ja muille ammattilaisille sekä siten, että julkiselta sektorilta on ohjattu asiakkaita Löytävän työn pariin. Vastaaja kokee toiminnan tärkeänä osana ikääntyneiden tukemista. Sen sijaan vastaaja kokee, että hänellä on vain jonkin verran tietoa siitä, millaisia yksilötason muutoksia Löytävän työn kautta saadaan aikaan.

Vastaaja sanoitti Löytävän työn hyviä kokemuksia mm. seuraavasti:

”Arvokas lisä ikäihmisten palveluissamme”

Vakka-Suomen Löytävän työn kokemuksia kartoittavaan sidosryhmäkyselyyn vastasi yhdeksän ikääntyneiden parissa toimivaa julkisen sektorin työntekijää.

Ikääntyneiden parissa toimivat työntekijät ovat tehneet monenlaista käytännön yhteistyötä löytävien kanssa. Kaikki vastaajat ilmoittivat, että asiakkaille on kerrottu Löytävästä työstä ja sen mahdollisuuksista tukea ikääntyneitä ja kaikki vastaajat olivat myös käytännössä ohjanneet asiakkaitaan löytävään työhön. Kuusi vastaajaa oli kertonut löytävästä työstä muille ammattilaisille ja kuusi vastaajaa oli saanut ammatillista tukea löytäviltä. Neljä vastaajaa oli tehnyt käytännön asiakastyötä yhdessä löytävien kanssa ja kolme vastaajaa oli saanut uusia asiakkaita Löytävän työn kautta.

Julkisen sektorin työntekijät arvioivat löytävän työn merkitystä heidän asiakkailleen. Lähes kaikki vastaajista kokivat, että Löytävästä työstä on ollut joko paljon tai jonkin verran hyötyä asiakkaille. Suurin merkitys asiakkaille on käytännössä ollut ryhmä- tai vapaa-ajan toimintaan kiinnittymisessä sekä mielialan yleisessä parantumisessa. Noin puolet vastaajista koki, että työllä on ollut merkitystä myös päihteiden käytön vähenemisessä, asiakkaiden arjen hallinnan ja vastuunoton paranemisessa sekä myös kotihoitoon ja muihin tukipalveluihin kiinnittymisessä ja sitoutumisessa.

Julkisen sektorin työntekijät kertoivat, että toimintaa voisi kehittää vielä seuraavilla tavoilla:

”Vielä enemmän tiedotusta kaupungin eri toimipisteisiin siitä, mitä Löytävä voi tehdä. Luonnolliseksi yhteistyökumppaniksi sulautuminen”.

”Näkyvyys esim. lehdissä ja sos. mediassa voisi olla parempi”.

”Toimintaa voisi laajentaa järjestämällä erilaisia toimintamuotoja ja -ryhmiä ikäihmisille”.

 

Työ jatkuu

Työmme ikääntyneiden hyväksi jatkuu. Pandemiatilanteesta huolimatta teemme kotikäyntejä ja otamme vastaan uusia asiakkaita. Vedämme ammattilaistiimeille myös lyhyitä infoja Teamsin välityksellä. Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää: https://fingerroos.net/wp/toiminta/loytava-vanhustyo

 

Olemme myös Facebookissa: https://www.facebook.com/loytava